Księgi rachunkowe Rzeszów

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (Handlowych ) w tym :

 • tworzenie lub modyfikacja Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości ,
 • sporządzenie inwentarza i bilansu otwarcia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,opracowanie optymalnych planów amortyzacji,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych ,
 • prowadzenie rozrachunków i windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans , rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia ,zestawienie zmian w kapitale własnym ,
  rachunek przepływów pieniężnych ),
 • sporządzanie rocznych łącznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych- jeśli są wymagane,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami,
 • sprawozdawczość dla potrzeb GUS i NBP,
 • sprawozdawczość na potrzeby Zarządu,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów, wniosków o dotacje,
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych.