Kadry i płace

Obsługa kadrowa – Biuro rachunkowe Rzeszów:

 • prowadzenie akt pracowniczych ( kompletowanie i sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników),
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie z ZUS.
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • ewidencja i kontrola urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło oraz ich rozliczanie,
 • naliczanie ZFŚS,
 • sprawozdawczość GUS,
 • prowadzenie innych wymaganych ewidencji i kart,
 • reprezentowanie w toku kontroli przed Urzędami,
 • konsultacje z zakresu prawa pracy.

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zlecenia i o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie informacji RMUA,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON,
 • reprezentowanie w toku kontroli przed Urzędami,
 • konsultacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych na wypłaty wynagrodzeń, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS.